DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นนทบุรี17,4204,74527.2492,63516,61917.94
 ปทุมธานี2,4451,07844.0997,56334,87235.74
 พระนครศรีอยุธยา6,0802,21936.5082,39825,20330.59
 อ่างทอง573968.4224,89412,79151.38
 ลพบุรี4,1171,10626.8668,08519,98829.36
 สิงห์บุรี59411319.0219,38610,77255.57
 สระบุรี6,39599615.5761,17418,37830.04
 นครนายก1,19712610.5325,22910,09540.01
 รวมทั้งหมด38,30510,42227.21471,364148,71831.55
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 28 พฤศจิกายน 2562