DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุราษฎร์ธานี17,8855052.82000.00
 กาญจนดิษฐ์7,4311,00213.48000.00
 ดอนสัก2,6571345.04000.00
 เกาะสมุย6,4943885.97000.00
 เกาะพะงัน1,43541128.64000.00
 ไชยา5,08379915.72000.00
 ท่าชนะ3,5582567.20000.00
 คีรีรัฐนิคม3,00364321.41000.00
 บ้านตาขุน1,15312310.67000.00
 พนม4,12180919.63000.00
 ท่าฉาง2,0061607.98000.00
 บ้านนาสาร5,64258110.30000.00
 บ้านนาเดิม1,5471539.89000.00
 เคียนซา4,77163313.27000.00
 เวียงสระ5,69957210.04000.00
 พระแสง5,44960611.12000.00
 พุนพิน6,61989113.46000.00
 ชัยบุรี2,55353520.96000.00
 วิภาวดี1,3501148.44000.00
 รวมทั้งหมด88,4569,31510.53000.00
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2565