DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพัทลุง5,9571,74229.2410,3138928.65
 กงหรา2,94162421.222,95345815.51
 เขาชัยสน2,22188940.032,68684431.42
 ตะโหมด2,3871,11146.542,80184530.17
 ควนขนุน4,2831,96045.764,3741,43332.76
 ปากพะยูน3,6681,10930.233,83288122.99
 ศรีบรรพต1,14850143.641,13732228.32
 ป่าบอน3,6061,05729.313,5991,21533.76
 บางแก้ว1,79670839.421,91245323.69
 ป่าพะยอม1,67487452.211,70778445.93
 ศรีนครินทร์1,10737133.511,13739434.65
 รวมทั้งหมด30,78810,94635.5536,4518,52123.38
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564