DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองตรัง13,3623,92729.3915,7695,21433.06
 กันตัง6,7862,54037.436,8112,22632.68
 ย่านตาขาว4,3182,28452.894,5562,35851.76
 ปะเหลียน4,7002,46752.494,7682,36249.54
 สิเกา2,6951,42052.692,9441,59854.28
 ห้วยยอด7,7313,16340.917,7753,25941.92
 วังวิเศษ3,2221,22037.863,2461,10133.92
 นาโยง2,1181,06150.092,12484339.69
 รัษฎา2,48168427.572,4871,15546.44
 หาดสำราญ1,05113713.041,05346644.25
 รวมทั้งหมด48,46418,90339.0051,53320,58239.94
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564