DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสงขลา12,7324,26233.4713,4173,76428.05
 สทิงพระ2,34491438.992,34292739.58
 จะนะ6,6812,19232.816,7331,95629.05
 นาทวี3,8441,86048.393,8941,83147.02
 เทพา6,9682,73939.317,0951,50321.18
 สะบ้าย้อย8,1422,65332.588,2371,88822.92
 ระโนด4,3591,83942.194,40370916.10
 กระแสสินธุ์62939963.4363546973.86
 รัตภูมิ6,2473,14250.306,2482,68542.97
 สะเดา9,7212,31923.8611,2351,94517.31
 หาดใหญ่21,8273,70416.9727,3513,60513.18
 นาหม่อม1,35274955.401,35569751.44
 ควนเนียง2,6481,20445.472,64675728.61
 บางกล่ำ1,58863840.181,57683853.17
 สิงหนคร4,7972,14444.694,8001,97841.21
 คลองหอยโข่ง83428033.57848516.01
 รวมทั้งหมด94,71331,03832.77102,81525,60324.90
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 15 กันยายน 2564