DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุราษฎร์ธานี12,3456,22750.4418,1488,20345.20
 กาญจนดิษฐ์7,1373,92454.987,4684,15255.60
 ดอนสัก2,5791,50558.362,6401,63561.93
 เกาะสมุย6,4063,30251.556,9913,83354.83
 เกาะพะงัน1,14549543.231,39657941.48
 ไชยา5,0652,66852.685,0832,70653.24
 ท่าชนะ3,5171,78350.703,5592,04457.43
 คีรีรัฐนิคม3,0641,47848.243,0661,61952.80
 บ้านตาขุน1,19952844.041,20068757.25
 พนม4,1342,12551.404,2032,38356.70
 ท่าฉาง1,93096650.052,02192745.87
 บ้านนาสาร5,0572,54450.315,6702,90151.16
 บ้านนาเดิม86340947.391,58695860.40
 เคียนซา4,7462,96862.544,7562,73557.51
 เวียงสระ5,5633,15156.645,7343,17555.37
 พระแสง5,4102,95654.645,4782,95353.91
 พุนพิน5,6963,26057.236,5972,95444.78
 ชัยบุรี2,5211,28250.852,5331,31051.72
 วิภาวดี1,28458145.251,32769452.30
 รวมทั้งหมด79,66142,15252.9189,45646,44851.92
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564