DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพังงา2,9251,62055.383,7392,01853.97
 เกาะยาว1,34068751.271,35727019.90
 กะปง76835846.6180739248.57
 ตะกั่วทุ่ง3,4361,44642.083,7641,86649.57
 ตะกั่วป่า3,1151,62952.304,8752,66554.67
 คุระบุรี2,5951,08841.932,7021,17543.49
 ทับปุด2,2671,32558.452,25295742.50
 ท้ายเหมือง3,29597929.713,5011,76250.33
 รวมทั้งหมด19,7419,13246.2622,99711,10548.29
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564