DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกระบี่9,0356,09867.499,0426,13367.83
 เขาพนม2,3271,42561.242,3301,60068.67
 เกาะลันตา3,2871,74453.063,2721,54747.28
 คลองท่อม5,3722,54147.305,4392,43544.77
 อ่าวลึก3,4841,91654.993,5042,51371.72
 ปลายพระยา2,4781,26050.852,5021,62164.79
 ลำทับ88854761.6088150256.98
 เหนือคลอง3,5462,15960.893,5892,50169.69
 รวมทั้งหมด30,41717,69058.1630,55918,85261.69
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564