DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครศรีธรรมราช17,8285,16328.9627,0928,98333.16
 พรหมคีรี1,97876338.572,0051,03951.82
 ลานสกา1,87854428.971,89191448.33
 ฉวาง5,0722,48148.925,0972,14642.10
 พิปูน2,00068134.052,00392946.38
 เชียรใหญ่2,5491,18546.492,5881,30550.43
 ชะอวด6,1343,83962.596,1703,91563.45
 ท่าศาลา8,7354,54151.998,9353,50239.19
 ทุ่งสง12,5184,17333.3414,8134,84332.69
 นาบอน1,76683947.511,79781945.58
 ทุ่งใหญ่6,0862,38639.206,3742,77143.47
 ปากพนัง4,5982,07745.176,1493,22952.51
 ร่อนพิบูลย์5,9452,88848.586,2053,14150.62
 สิชล6,4852,49438.466,6183,08546.62
 ขนอม2,48351920.902,6241,32250.38
 หัวไทร4,4281,76239.794,4541,92743.26
 บางขัน3,7521,80948.213,7422,00753.63
 ถ้ำพรรณรา1,26076360.561,27465551.41
 จุฬาภรณ์1,82699054.221,83778842.90
 พระพรหม1,81480344.271,77387749.46
 นบพิตำ1,66960836.431,68263537.75
 ช้างกลาง1,69355132.551,69984449.68
 เฉลิมพระเกียรติ1,26452241.301,26469254.75
 รวมทั้งหมด103,76142,38140.84118,08650,36842.65
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564