DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์4,9551,65933.485,69897217.06
 กุยบุรี3,0001,53651.203,0361,60752.93
 ทับสะแก3,3451,50144.873,4341,24736.31
 บางสะพาน4,6172,43952.834,8902,11643.27
 บางสะพานน้อย2,9811,36145.663,1291,02632.79
 ปราณบุรี5,5602,14338.546,0512,50341.37
 หัวหิน9,1032,85331.3410,8633,76734.68
 สามร้อยยอด2,93270524.053,1691,79056.48
 รวมทั้งหมด36,49314,19738.9040,27015,02837.32
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564