DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบุรี11,9935,64947.1013,0042,92322.48
 เขาย้อย2,0101,10755.072,0591,05851.38
 หนองหญ้าปล้อง95253556.2098452152.95
 ชะอำ3,3231,60548.305,2512,18641.63
 ท่ายาง4,5832,44253.284,6221,69336.63
 บ้านลาด1,81098754.531,8661,00553.86
 บ้านแหลม2,2781,26555.532,29176633.44
 แก่งกระจาน2,04698047.902,14370332.80
 รวมทั้งหมด28,99514,57050.2532,22010,85533.69
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564