DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครปฐม18,5716,81336.6920,1744,77123.65
 กำแพงแสน8,0493,88448.258,2593,54842.96
 นครชัยศรี6,2662,28936.536,5052,41437.11
 ดอนตูม3,5891,62745.333,9661,29432.63
 บางเลน6,1242,81245.926,4132,36436.86
 สามพราน16,5368,78853.1418,0319,14350.71
 พุทธมณฑล2,9701,29143.472,97639613.31
 รวมทั้งหมด62,10527,50444.2966,32423,93036.08
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564