DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี11,8826,07551.1312,9455,32341.12
 เดิมบางนางบวช4,2462,19651.724,2472,12750.08
 ด่านช้าง5,5292,72149.215,5703,06254.97
 บางปลาม้า3,3451,30639.043,3621,30338.76
 ศรีประจันต์2,8181,43050.752,8531,49252.30
 ดอนเจดีย์3,3131,25037.733,3471,26237.71
 สองพี่น้อง7,4443,86551.927,9833,97149.74
 สามชุก3,0561,71656.153,0601,58551.80
 อู่ทอง9,1464,32847.329,2724,26345.98
 หนองหญ้าไซ2,1811,21055.482,1981,16152.82
 รวมทั้งหมด52,96026,09749.2854,83725,54946.59
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564