DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี10,0234,42044.1012,7636,43750.43
 ไทรโยค4,1131,88145.734,8762,03941.82
 บ่อพลอย3,7792,09555.443,8961,90148.79
 ศรีสวัสดิ์1,99095147.792,12893744.03
 ท่ามะกา8,1124,03649.758,7524,36949.92
 ท่าม่วง7,7963,86549.588,0244,38054.59
 ทองผาภูมิ4,9262,51651.086,6092,95444.70
 สังขละบุรี4,1011,20729.435,2461,21623.18
 พนมทวน2,7131,45353.562,7841,36749.10
 เลาขวัญ3,7761,49939.703,80496725.42
 ด่านมะขามเตี้ย2,1321,24258.262,1841,16453.30
 หนองปรือ2,5681,14044.392,58393836.31
 ห้วยกระเจา1,76494553.571,77981245.64
 รวมทั้งหมด57,79327,25047.1565,42829,48145.06
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564