DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบูรณ์11,0043,36830.6112,2453,66629.94
 ชนแดน5,2951,73932.845,3451,95736.61
 หล่มสัก9,9147917.9810,6041,73916.40
 หล่มเก่า3,57759216.554,0181,97249.08
 วิเชียรบุรี7,7102,17328.187,7942,54232.61
 ศรีเทพ4,1191,18828.844,1161,21029.40
 หนองไผ่7,1522,67437.397,1252,78539.09
 บึงสามพัน5,7572,56644.575,6751,27622.48
 น้ำหนาว1,31864849.171,32559745.06
 วังโป่ง1,71269940.831,61577047.68
 เขาค้อ2,8512318.102,9201,08837.26
 รวมทั้งหมด60,40916,66927.5962,78219,60231.22
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564