DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิจิตร7,0222,69538.388,4653,76444.47
 วังทรายพูน1,01231330.931,02451049.80
 โพธิ์ประทับช้าง2,5751,21647.222,5991,25248.17
 ตะพานหิน4,4942,39953.384,9082,64153.81
 บางมูลนาก2,4291,06343.763,1041,23239.69
 โพทะเล2,6571,40552.882,6641,33450.08
 สามง่าม1,98272336.481,95988545.18
 ทับคล้อ2,19390941.452,2731,09948.35
 สากเหล็ก1,19744337.011,20151142.55
 บึงนาราง1,59171144.691,55784854.46
 ดงเจริญ98945646.1199143844.20
 วชิรบารมี2,2231,16252.272,2351,32059.06
 รวมทั้งหมด30,36413,49544.4432,98015,83448.01
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564