DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพิษณุโลก16,3905,08231.0117,7374,79627.04
 นครไทย5,4952,93753.455,5452,98853.89
 ชาติตระการ2,6811,26947.332,6871,36750.87
 บางระกำ5,0002,59751.945,0402,72254.01
 บางกระทุ่ม2,2141,03746.842,2191,08849.03
 พรหมพิราม4,0412,18354.024,4082,51657.08
 วัดโบสถ์2,4091,43759.652,4241,14247.11
 วังทอง6,5722,20733.586,6422,82342.50
 เนินมะปราง3,6421,88651.783,6492,06856.67
 รวมทั้งหมด48,44420,63542.6050,35121,51042.72
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 15 กันยายน 2564