DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุโขทัย6,7071,44721.577,37895512.94
 บ้านด่านลานหอย3,4371,62447.253,4631,22635.40
 คีรีมาศ2,9371,23542.053,18268121.40
 กงไกรลาศ2,76691433.042,77940814.68
 ศรีสัชนาลัย4,7371,81738.364,86191118.74
 ศรีสำโรง4,08267516.544,24087020.52
 สวรรคโลก3,70244311.975,1401,35226.30
 ศรีนคร1,48360640.861,48061741.69
 ทุ่งเสลี่ยม2,50391636.602,67453019.82
 รวมทั้งหมด32,3549,67729.9135,1977,55021.45
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564