DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองตาก7,4433,60348.418,0271,76922.04
 บ้านตาก2,40283834.892,4391,02241.90
 สามเงา1,69470741.741,70365438.40
 แม่ระมาด3,9661,79745.314,5401,71237.71
 ท่าสองยาง7,3552,21930.178,6302,15624.98
 แม่สอด8,2712,71332.8014,0044,30930.77
 พบพระ6,7042,16732.328,6541,62018.72
 อุ้มผาง3,27797729.813,57654815.32
 วังเจ้า2,65085332.192,74362022.60
 รวมทั้งหมด43,76215,87436.2754,31614,41026.53
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564