DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกำแพงเพชร13,7285,91043.0514,7057,73452.59
 ไทรงาม3,0631,01633.173,1211,32742.52
 คลองลาน3,9852,21755.634,0211,89647.15
 ขาณุวรลักษบุรี9,0754,79452.839,1674,37047.67
 คลองขลุง4,3362,13149.154,3902,18249.70
 พรานกระต่าย4,6332,18147.084,6572,14446.04
 ลานกระบือ2,92698133.533,2881,10733.67
 ทรายทองวัฒนา1,24163451.091,23770757.15
 ปางศิลาทอง1,65895457.541,66995156.98
 บึงสามัคคี1,10963657.351,10858052.35
 โกสัมพีนคร1,27663049.371,22864652.61
 รวมทั้งหมด47,03022,08446.9648,59123,64448.66
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564