DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุทัยธานี2,7681,41251.013,5151,76450.18
 ทัพทัน1,77188549.971,7991,09060.59
 สว่างอารมณ์2,0601,23259.812,0631,24160.16
 หนองฉาง4,1582,05149.334,1422,22653.74
 หนองขาหย่าง43422050.6943826159.59
 บ้านไร่4,7672,56753.854,7922,63955.07
 ลานสัก3,6201,83050.553,6281,78549.20
 ห้วยคต1,07159655.651,08556952.44
 รวมทั้งหมด20,64910,79352.2721,46211,57553.93
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564