DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครสวรรค์13,9286,11243.8817,5506,50737.08
 โกรกพระ1,64177547.231,64855633.74
 ชุมแสง3,27561118.663,76155814.84
 หนองบัว3,8521,85348.103,8511,86648.45
 บรรพตพิสัย4,5642,39952.564,5632,52555.34
 เก้าเลี้ยว1,75373341.811,7541,04959.81
 ตาคลี6,6611,76426.486,8232,95843.35
 ท่าตะโก3,68577421.003,65286523.69
 ไพศาลี4,35775617.354,38348211.00
 พยุหะคีรี3,26090827.853,2711,59648.79
 ลาดยาว4,7731,75236.714,8021,99541.55
 ตากฟ้า2,1821,03547.432,1921,25457.21
 แม่วงก์3,1081,52248.973,0941,01632.84
 แม่เปิน1,31267951.751,29860346.46
 ชุมตาบง1,26347537.611,26322017.42
 รวมทั้งหมด59,61422,14837.1563,90524,05037.63
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564