DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงราย13,9265,25237.7117,7033,03217.13
 เวียงชัย1,76292152.271,86186146.27
 เชียงของ3,8501,45137.693,9421,38735.19
 เทิง5,1572,05239.795,1381,65832.27
 พาน4,6252,32250.215,3301,97737.09
 ป่าแดด1,20756146.481,39881258.08
 แม่จัน4,9051,97640.296,5192,00330.73
 เชียงแสน3,09193430.223,72884022.53
 แม่สาย7,1931,58121.989,9672,49225.00
 แม่สรวย6,2652,27436.307,3501,63722.27
 เวียงป่าเป้า4,3551,71339.334,8141,58832.99
 พญาเม็งราย2,2781,06946.932,4061,07944.85
 เวียงแก่น3,0131,18839.433,33691827.52
 ขุนตาล1,52973147.811,56164741.45
 แม่ฟ้าหลวง5,26067812.896,5361,26419.34
 แม่ลาว1,20846738.661,26751140.33
 เวียงเชียงรุ้ง1,34273054.40