DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพะเยา7,1281,47220.657,6291,78723.42
 จุน2,4141,08945.112,44095639.18
 เชียงคำ4,8392,13144.044,8442,39049.34
 เชียงม่วน89742847.7188237342.29
 ดอกคำใต้2,44287435.792,4841,05942.63
 ปง2,9331,53852.443,0571,65254.04
 แม่ใจ1,04330729.431,03463461.32
 ภูซาง1,46055538.011,46372049.21
 ภูกามยาว51825348.8448824149.39
 รวมทั้งหมด23,6748,64736.5324,3219,81240.34
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564