DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองแพร่4,7911,64534.346,1132,87847.08
 ร้องกวาง1,87284345.032,21665329.47
 ลอง2,4451,11245.482,6841,53657.23
 สูงเม่น1,82954329.691,80062834.89
 เด่นชัย1,27750839.781,41240928.97
 สอง2,2841,05746.282,25385938.13
 วังชิ้น2,21989040.112,20580636.55
 หนองม่วงไข่55722941.1146521145.38
 รวมทั้งหมด17,2746,82739.5219,1487,98041.68
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564