DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุตรดิตถ์9,0753,52338.8210,6393,77735.50
 ตรอน1,38878556.561,38981758.82
 ท่าปลา2,29074932.712,29591239.74
 น้ำปาด2,41785235.252,4541,18148.13
 ฟากท่า67936053.0268330344.36
 บ้านโคก80535644.2282841349.88
 พิชัย4,3302,27352.494,3462,47957.04
 ลับแล1,27566151.841,72280246.57
 ทองแสนขัน1,20660350.001,22353743.91
 รวมทั้งหมด23,46510,16243.3125,57911,22143.87
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564