DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลำพูน7,3452,23330.409,6533,43235.55
 แม่ทา1,46755938.101,59876748.00
 บ้านโฮ่ง1,77077343.672,05599548.42
 ลี้4,5821,49932.714,62992319.94
 ทุ่งหัวช้าง1,20832626.991,28944634.60
 ป่าซาง2,2981747.572,4951425.69
 บ้านธิ54126148.2476713817.99
 เวียงหนองล่อง41618945.4357420135.02
 รวมทั้งหมด19,6276,01430.6423,0607,04430.55
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564