DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเชียงใหม่6,0841,91331.447,9682,33229.27
 จอมทอง4,4082,01545.714,5172,00444.37
 แม่แจ่ม4,6731,79938.504,9151,80936.81
 เชียงดาว7,0071,31718.808,6051,84121.39
 ดอยสะเก็ด2,94590730.803,30999029.92
 แม่แตง3,65581722.354,10350112.21
 แม่ริม17,9906,82137.9222,86510,38445.41
 สะเมิง1,56662840.101,69545026.55
 ฝาง7,8142,89437.0410,6833,27830.68
 แม่อาย5,1301,13322.096,5141,03015.81
 พร้าว1,61847529.361,73870140.33
 สันป่าตอง3,2661,31540.263,90779020.22
 สันกำแพง3,76447512.624,2473899.16
 สันทราย5,3942,03837.786,6391,22618.47
 หางดง2,18856625.873,84475619.67
 ฮอด3,1841,32241.523,18395229.91
 ดอยเต่า1,53580752.571,54666743.14
 อมก๋อย4,6941,05922.564,7204679.89
 สารภี5,3401,00518.826,15094915.43
 เวียงแหง2,00258829.372,4841465.88
 ไชยปราการ2,81772625.773,56160416.96
 แม่วาง1,68254032.101,94325212.97
 แม่ออน87336341.5894738540.65
 ดอยหล่อ62914523.0585725830.11
 กัลยาณิวัฒนา1,10051046.361,12539935.47
 รวมทั้งหมด101,35832,17831.75122,06533,56027.49
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564