DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองมุกดาหาร9,2323,55438.5010,2615,05749.28
 นิคมคำสร้อย3,0821,39445.233,1111,60351.53
 ดอนตาล3,2021,14435.733,2251,99761.92
 ดงหลวง2,8761,56854.522,8931,75660.70
 คำชะอี2,9311,09637.393,1011,34143.24
 หว้านใหญ่1,19664553.931,19159549.96
 หนองสูง1,14450043.711,16757349.10
 รวมทั้งหมด23,6639,90141.8424,94912,92251.79
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564