DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสกลนคร13,2184,91337.1714,4555,02434.76
 กุสุมาลย์3,44167719.673,47073121.07
 กุดบาก2,24891740.792,18158326.73
 พรรณานิคม5,41781014.955,3392063.86
 พังโคน3,5991,32836.903,6051,14431.73
 วาริชภูมิ3,88567917.483,87651613.31
 นิคมน้ำอูน1,22333727.561,185292.45
 วานรนิวาส8,7782,85932.578,7352,37827.22
 คำตากล้า2,32779934.343,01252117.30
 บ้านม่วง5,2351,34825.755,2352,25543.08
 อากาศอำนวย5,2291,14121.825,2295049.64
 สว่างแดนดิน11,3195,81251.3511,3503,06427.00
 ส่องดาว2,46376230.942,47557923.39
 เต่างอย1,57262940.011,58444227.90
 โคกศรีสุพรรณ1,96198850.382,25681636.17
 เจริญศิลป์3,1111,19738.483,1271,36343.59
 โพนนาแก้ว2,42653622.092,45560524.64
 ภูพาน2,34668229.072,36048020.34
 รวมทั้งหมด79,79826,41433.1081,92921,24025.92
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564