DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด12,2515,12541.8313,9669,07264.96
 เกษตรวิสัย5,4063,30561.145,4213,67767.83
 ปทุมรัตต์3,2802,34071.343,2642,30670.65
 จตุรพักตรพิมาน3,7112,56068.983,6622,82477.12
 ธวัชบุรี2,8181,67059.262,8231,59756.57
 พนมไพร3,9382,38560.563,9482,36359.85
 โพนทอง6,5282,53838.886,5663,41552.01
 โพธิ์ชัย3,6241,98054.643,8021,78747.00
 หนองพอก4,1672,52360.554,5722,76560.48
 เสลภูมิ7,6153,51346.137,6204,49058.92
 สุวรรณภูมิ7,0484,19859.567,0124,84369.07
 เมืองสรวง1,41482858.561,42894265.97
 โพนทราย1,62088154.381,6311,09266.95
 อาจสามารถ3,9742,65766.863,9762,48162.40
 เมยวดี1,22969956.881,23683567.56
 ศรีสมเด็จ1,7471,11163.591,7371,17667.70
 จังหาร1,57692958.951,60098161.31
 เชียงขวัญ1,04958655.861,08177271.42
 หนองฮี1,06572968.451,08888381.16
 ทุ่งเขาหลวง74248365.0978447260.20
 รวมทั้งหมด74,80241,04054.8677,21748,77363.16
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564