DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองมหาสารคาม9,9305,24652.8311,7505,62347.86
 แกดำ1,20574161.491,20964753.52
 โกสุมพิสัย7,1903,69451.387,2093,66950.89
 กันทรวิชัย3,2731,93559.123,2782,25868.88
 เชียงยืน3,2852,09063.623,3002,11564.09
 บรบือ5,8483,35757.406,0253,65360.63
 นาเชือก3,3932,15163.403,7611,66244.19
 พยัคฆภูมิพิสัย6,0413,32455.026,0843,52857.99
 วาปีปทุม6,4523,70557.426,7773,91957.83
 นาดูน2,1541,35963.092,1641,06949.40
 ยางสีสุราช1,6701,04862.751,68497758.02
 กุดรัง1,8121,04857.841,8201,01555.77
 ชื่นชม1,03850448.551,10153248.32
 รวมทั้งหมด53,29130,20256.6756,16230,66754.60
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564