DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองหนองคาย9,0992,84131.2210,1683,10930.58
 ท่าบ่อ3,5101,58545.164,4471,92343.24
 โพนพิสัย7,3923,54247.927,3824,36259.09
 ศรีเชียงใหม่1,9091,11558.411,93090446.84
 สังคม2,0961,18456.492,0991,26360.17
 สระใคร1,77243624.601,77883947.19
 เฝ้าไร่3,1831,67752.693,1681,53248.36
 รัตนวาปี2,6501,49456.382,6901,46954.61
 โพธิ์ตาก82332139.0081547858.65
 รวมทั้งหมด32,43414,19543.7734,47715,87946.06
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564