DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย8,5693,94145.999,5154,03042.35
 นาด้วง1,50873648.811,51563942.18
 เชียงคาน3,5981,68146.724,0311,81144.93
 ปากชม2,9061,41948.832,9581,35345.74
 ด่านซ้าย3,4321,32438.583,1191,25040.08
 นาแห้ว79728936.2670029341.86
 ภูเรือ1,48151834.981,42165646.16
 ท่าลี่1,79385647.741,76185448.50
 วังสะพุง6,9992,14530.657,4342,66035.78
 ภูกระดึง2,46146218.772,38378432.90
 ภูหลวง1,48260540.821,38564746.71
 ผาขาว2,67193935.162,6451,06740.34
 เอราวัณ2,12777636.482,07599748.05
 หนองหิน2,86192032.162,9371,11437.93
 รวมทั้งหมด42,68516,61138.9243,87918,15541.38
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564