DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองบึงกาฬ7,3482,81838.357,3673,97854.00
 พรเจริญ3,7791,64043.403,8131,38936.43
 โซ่พิสัย4,1041,54637.674,1411,98147.84
 เซกา6,1271,93331.556,3271,63525.84
 ปากคาด3,0751,15737.633,2131,32741.30
 บึงโขงหลง2,6891,25346.602,7021,22245.23
 ศรีวิไล3,0101,31443.653,0131,39946.43
 บุ่งคล้า1,07751948.191,08452648.52
 รวมทั้งหมด31,20912,18039.0331,66013,45742.50
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564