DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอำนาจเจริญ5,6932,92051.296,2933,56356.62
 ชานุมาน2,7841,46652.662,9181,71158.64
 ปทุมราชวงศา3,5251,96555.743,5582,18861.50
 พนา1,60974146.051,61796959.93
 เสนางคนิคม2,2651,30857.752,2721,37860.65
 หัวตะพาน2,4481,00941.222,4791,57863.65
 ลืออำนาจ2,2031,31659.742,2101,20254.39
 รวมทั้งหมด20,52710,72552.2521,34712,58958.97
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564