DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองยโสธร6,6042,63139.847,6824,38257.04
 ทรายมูล1,34575055.761,58396260.77
 กุดชุม4,0242,08351.764,2032,30554.84
 คำเขื่อนแก้ว3,8371,66443.373,9001,82046.67
 ป่าติ้ว1,65471943.471,68174444.26
 มหาชนะชัย3,2781,75553.543,2991,71151.86
 ค้อวัง1,48783756.291,50985656.73
 เลิงนกทา5,7341,96034.186,3312,64741.81
 ไทยเจริญ2,1921,28858.762,2181,17552.98
 รวมทั้งหมด30,15513,68745.3932,40616,60251.23
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 23 กันยายน 2564