DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองศรีสะเกษ10,9042,54423.3312,3433,54028.68
 ยางชุมน้อย2,16467030.962,13486640.58
 กันทรารมย์6,2153,42555.116,2693,86061.57
 กันทรลักษ์14,4325,18635.9314,6825,02234.21
 ขุขันธ์10,9195,44549.8710,8665,28448.63
 ไพรบึง2,9391,35246.002,9361,44449.18
 ปรางค์กู่4,1461,77942.914,2191,81142.92
 ขุนหาญ6,8753,07844.776,9082,84941.24
 ราษีไศล4,4182,35653.334,4682,94865.98
 อุทุมพรพิสัย6,7142,87442.816,7353,38450.24
 บึงบูรพ์47626255.0450629357.91
 ห้วยทับทัน2,4041,49162.022,5961,57260.55
 โนนคูณ2,2851,32257.862,30068629.83
 ศรีรัตนะ3,5561,80850.843,5831,98955.51
 น้ำเกลี้ยง3,0251,53150.613,0631,22339.93
 วังหิน2,6091,12743.202,6751,56858.62
 ภูสิงห์4,1522,50260.264,1532,39557.67
 เมืองจันทร์89755762.1090660366.56
 เบญจลักษ์2,4051,59766.402,4421,44559.17
 พยุห์1,74098456.551,75685348.58
 โพธิ์ศรีสุวรรณ1,20382168.251,19767456.31
 ศิลาลาด95141343.4395348951.31
 รวมทั้งหมด95,42943,12445.1997,69044,79845.86
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564