DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุรินทร์16,4787,89147.8916,5358,49251.36
 ชุมพลบุรี4,2282,30454.494,2292,26653.58
 ท่าตูม5,6323,53062.685,6493,61463.98
 จอมพระ3,9321,97350.183,9682,16454.54
 ปราสาท10,9465,06846.3010,9895,62751.21
 กาบเชิง4,3871,72839.394,4371,77239.94
 รัตนบุรี5,4752,55946.745,4893,19158.13
 สนม2,8131,23143.762,8111,29646.10
 ศีขรภูมิ8,9314,48250.188,9514,66452.11
 สังขะ9,1674,05644.259,1844,99154.34
 ลำดวน2,1711,14852.882,16589341.25
 สำโรงทาบ3,3481,84755.173,3762,02960.10
 บัวเชด3,1571,70053.853,1611,84358.30
 พนมดงรัก2,7181,45753.612,7101,59458.82
 ศรีณรงค์3,0701,44947.203,0831,73056.11
 เขวาสินรินทร์2,0301,17357.782,0371,02950.52
 โนนนารายณ์2,16567030.952,15570632.76
 รวมทั้งหมด90,64844,26648.8390,92947,90152.68
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564