DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสระแก้ว7,9233,76347.498,1713,01036.84
 คลองหาด2,32698842.482,4291,20749.69
 ตาพระยา4,2081,53336.434,4292,14548.43
 วังน้ำเย็น3,9501,53738.915,1892,25543.46
 วัฒนานคร4,8841,89438.785,0162,58951.61
 อรัญประเทศ7,5073,78350.398,9665,01755.96
 เขาฉกรรจ์3,8191,83648.083,9601,78745.13
 โคกสูง1,43872950.701,59375047.08
 วังสมบูรณ์2,3801,33556.092,6231,41153.79
 รวมทั้งหมด38,43517,39845.2742,37620,17147.60
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564