DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปราจีนบุรี6,7811,92328.368,0261,83922.91
 กบินทร์บุรี11,3714,12236.2512,2584,18934.17
 นาดี4,1882,12050.624,2522,09249.20
 บ้านสร้าง1,49760040.081,54952433.83
 ประจันตคาม2,9921,18339.543,0281,59752.74
 ศรีมหาโพธิ6,5983,78757.406,6703,49852.44
 ศรีมโหสถ2,7631,33248.212,8051,56655.83
 รวมทั้งหมด36,19015,06741.6338,58815,30539.66
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564