DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองฉะเชิงเทรา13,0295,12439.3314,3606,17442.99
 บางคล้า2,7341,00536.763,2331,35441.88
 บางน้ำเปรี้ยว6,1593,09350.226,2002,94847.55
 บางปะกง6,7481,62624.107,4362,72936.70
 บ้านโพธิ์2,13974734.922,2811,02244.80
 พนมสารคาม6,4142,58540.306,6773,17647.57
 ราชสาส์น54725446.4456031155.54
 สนามชัยเขต4,5701,70837.375,3721,65230.75
 แปลงยาว3,1461,11135.313,3131,56947.36
 ท่าตะเกียบ3,6111,84351.043,7101,85550.00
 คลองเขื่อน52929655.9553822942.57
 รวมทั้งหมด49,62619,39239.0853,68023,01942.88
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564