DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองระยอง21,9018,57539.1528,3047,92728.01
 บ้านฉาง3,1921,67952.604,0221,69842.22
 แกลง9,5604,82850.5010,5333,29931.32
 วังจันทร์1,6671,05163.051,81175641.74
 บ้านค่าย3,5871,59244.383,7901,49439.42
 ปลวกแดง7,3464,31158.687,5292,47832.91
 เขาชะเมา1,39643831.381,50157838.51
 นิคมพัฒนา4,2781,13326.484,69397520.78
 รวมทั้งหมด52,92723,60744.6062,18319,20530.88
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564