DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชลบุรี26,9318,15630.2829,6448,88129.96
 บ้านบึง11,1303,96535.6212,2694,96340.45
 หนองใหญ่1,70274743.891,97487744.43
 บางละมุง29,2816,93323.6830,1749,88032.74
 พานทอง5,1561,74233.795,2571,68732.09
 พนัสนิคม9,8412,67227.1510,9063,70633.98
 ศรีราชา27,1839,29334.1929,9057,12123.81
 เกาะสีชัง2462710.9824410944.67
 สัตหีบ11,8932,93424.6711,9103,00425.22
 บ่อทอง3,3571,11133.104,2411,46534.54
 เกาะจันทร์2,7751,32447.712,8471,21042.50
 รวมทั้งหมด129,49538,90430.04139,37142,90330.78
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564