DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองชัยนาท4,9542,23745.165,6021,60928.72
 มโนรมย์1,25438330.541,50572448.11
 วัดสิงห์1,55236023.201,50153335.51
 สรรพยา1,60537923.611,60949830.95
 สรรคบุรี2,9951,13437.862,9461,10037.34
 หันคา3,3781,63548.403,4151,54745.30
 หนองมะโมง1,03937836.381,04941939.94
 เนินขาม77632241.4978931539.92
 รวมทั้งหมด17,5536,82838.9018,4166,74536.63
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564