DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองลพบุรี13,5943,29024.2015,0982,30115.24
 พัฒนานิคม5,2001,11021.355,2271,19522.86
 โคกสำโรง3,2221,48346.033,2381,30140.18
 ชัยบาดาล7,3101,93826.517,3632,15729.30
 ท่าวุ้ง2,00988544.052,2461,03345.99
 บ้านหมี่2,8371,33747.133,1911,43945.10
 ท่าหลวง1,75892652.671,77582946.70
 สระโบสถ์1,03752550.631,04154652.45
 โคกเจริญ1,48837625.271,51057638.15
 ลำสนธิ1,70152030.571,70576444.81
 หนองม่วง2,91196833.252,84153718.90
 รวมทั้งหมด43,06713,35831.0245,23512,67828.03
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564