DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา12,0293,59529.8914,0892,07014.69
 ท่าเรือ2,7761,05738.083,75071018.93
 นครหลวง2,1051,00547.742,15192242.86
 บางไทร2,65494735.682,76153719.45
 บางบาล1,43854637.971,42332022.49
 บางปะอิน9,6992,87329.629,7792,59126.50
 บางปะหัน2,26895041.892,31499142.83
 ผักไห่2,02634216.882,04250324.63
 ภาชี2,21084938.422,23581736.55
 ลาดบัวหลวง2,46593938.092,47462225.14
 วังน้อย5,88577913.245,9371,93432.58
 เสนา4,1581,66640.075,2971,88235.53
 บางซ้าย1,13221619.081,130877.70
 อุทัย2,90994332.422,95561220.71
 มหาราช81518722.9483229235.10
 บ้านแพรก29211539.383704411.89
 รวมทั้งหมด54,86117,00931.0059,53914,93425.08
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 21 กันยายน 2564