DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปทุมธานี11,0793,28929.6912,7743,58828.09
 คลองหลวง15,9022,83317.8216,1022,29914.28
 ธัญบุรี12,5093,83230.6312,5694,23033.65
 หนองเสือ3,2831,32440.333,37776822.74
 ลาดหลุมแก้ว5,5062,33042.325,6052,08237.15
 ลำลูกกา14,9325,05133.8315,9143,57022.43
 สามโคก2,6161,18745.372,6731,35050.51
 รวมทั้งหมด65,82719,84630.1569,01417,88725.92
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 22 กันยายน 2564