DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพัทลุง5,4382,21240.683,6211,67746.31
 กงหรา2,6891,31148.752,1921,12751.41
 เขาชัยสน1,95193247.771,94683943.11
 ตะโหมด1,79987548.641,55378350.42
 ควนขนุน4,0071,57739.363,9901,79845.06
 ปากพะยูน3,3631,33239.613,1741,38143.51
 ศรีบรรพต1,07750646.981,08255651.39
 ป่าบอน3,0951,81558.642,6681,46754.99
 บางแก้ว1,65476646.311,41452336.99
 ป่าพะยอม1,50991260.441,50592361.33
 ศรีนครินทร์1,04555252.821,05143241.10
 รวมทั้งหมด27,62712,79046.3024,19611,50647.55
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563