DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ เทอม 1 เทอม 2
เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% เด็กนักเรียน
(B2)
สูงดีสมส่วน
(A1)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองตรัง12,7405,34041.925,9502,86948.22
 กันตัง6,1692,66043.122,8501,15840.63
 ย่านตาขาว4,1122,12251.613,1021,31642.42
 ปะเหลียน4,4382,04646.103,1811,59049.98
 สิเกา2,4951,26850.822,4961,48759.58
 ห้วยยอด6,7273,22847.994,7262,04043.17
 วังวิเศษ3,0951,52049.113,0791,32943.16
 นาโยง2,02789344.062,02593346.07
 รัษฎา1,97461831.311,71565238.02
 หาดสำราญ97145646.9696642443.89
 รวมทั้งหมด44,74820,15145.0330,09013,79845.86
หมายเหตุ:
ข้อมูลอนามัยโรงเรียนเป็นการประมวลผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (HDC) กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการวางแผนหรือประเมินผลการดำเนินงาน
วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563